Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG Reviderad: 2011-10-25 Dryflex® Mediprene® Version: 8

1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget

Handelsnamn:
Dryflex® Mediprene®

Uppgifter om varan användningsområde:
Råvara till plastindustrin, Termoplastisk elastomer.

Uppgifter om företaget:
ELASTO SWEDEN AB Box 51
SE-662 22 ÅMÅL Sverige

+46-(0)532-607500 normal kontorstid info@elastotpe.com

2. Farliga egenskaper

Särskilda risker för människor och miljö.

Smält produkt kan fastna på huden och ge brännskador.
Produkten är inte klassificerad som farlig, ej eller märkningspliktig enligt GHS EU direktiv 1272/2008.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Termoplastisk elastomer, TPE Granulatform.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd:
Förväntas inte medföra någon akut hälsofara vid normal hantering.

Första hjälpen inandning:
Efter inandning av brandgaser, nedbrytningsprodukter, skall frisk luft inandas. Vila rekommenderas. Kontakta läkare om inte snabb återhämtning sker. Första hjälpen hud
Tvätta huden genast med tvål och vatten för att undvika besvär.

Första hjälpen kontakt upphettat material:
Efter kontakt med upphettat material spola snabbt av med kallt vatten.
Försök inte ta bort material eller förorenade kläder, eftersom skadad hud lätt brister. Brännskada skall behandlas av läkare.

Första hjälpen ögon:
Främmande partiklar avlägsnas på samma sätt som andra partiklar, som kommer i ögat. Vid kontakt med hett material, spola ögonen med vatten under en längre tidsperiod.

Vid ihållande irritation konsultera specialistläkare. Denna produkt är ett fast inert ämne.

Första hjälpen förtäring:
Skölj munnen och ge vatten att dricka om patienten är vid fullt medvetande.

Vid förtäring av större mängder bör läkare rådfrågas.

5. Brandbekämpningsåtgärder & Lämpliga släckmedel

Släck med skum, pulver, koldioxid (CO2) eller vattendimma.

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet/preparatet i sig, förbränningsprodukter eller uppstående gaser.
Vid brand kan bildas giftiga gaser. Undvik inandning av rökgaser. Förbränningsprodukter: Koldioxid, kolmonoxid, kväveoxid och andra toxiska rökgaser.

Särskild skyddsutrustning:
Vid större brand krävs andningsapparat som skydd mot rökgaser. Använd personlig skyddsklädsel.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder:
Inga speciella åtgärder krävs.

Rengöringsmetoder/Tillvaratagande av material:
Mekanisk uppsamling i lämpligt kärl för säkert omhändertagande och säker återvinning. Återvinning är att föredra före destruktion.

7. Hantering och lagring

Hanteringsanvisningar:
God ventilation vid uppvärmning av produkten, punktutsug kan behövas. Förhindra att gnistbildning uppkommer på grund av statisk elektricitet. Elektrisk utrustning ska vara jordad.
Undvik kontakt med antändnings- och explosionskällor.

Undvik kontakt med upphettad eller smält produkt.

Lagring:
Förpackningen förvaras torrt och svalt på väl ventilerad plats. Bör inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Förebyggande åtgärder:
Sörj för god ventilation, särskilt i stängda rum.

Andningsskydd:
Där punktutsug inte kan användas, använd dammfiltermask.

Handskydd:
Skyddshandskar

Ögonskydd:
Skyddsglasögon

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:
Lukt:
Antändlighet:
Relativ densitet: Löslighet i vatten (20°C):

Granulat
Luktfri respektive produkttypisk lukt > 260°C
890 – 1400 kg/m3
Olöslig

10. Stabilitet och reaktivitet

Att undvika:
Starka temperaturhöjningar (>200 °C ) kan leda till utvecklandet av gaser och ånga. Starka oxidationsmedel.

Övrigt:
Kemiskt inert.

11. Toxikologisk information

Inga kända toxikologiska risker finns.

12. Ekologisk information

Nedbrytbarhet:
Inte biologiskt lätt nedbrytbar, undvik utsläpp till mark och vattendrag.
Vid ändamålsenlig användning finns inga bekanta eller förväntade miljöpåverkande effekter.

13. Avfallshantering

Produkten kan återvinnas. Det är att föredra återvinning före destruktion. Avfall från produkten kan deponeras på godkänd plats eller lämnas till förbränning i anläggning med rökgasrening enligt lokala bestämmelser.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt transportföreskrifter.

15. Gällande Föreskrifter

Produkten är inte märkningspliktig eller klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt EU direktiv 1999/45, 1272/2008

16. Annan Information

Olämplig annvändning:
Detta material är inte avsett att användas i produkter för implantat i människokroppen.

Detta varuinformationsblad gäller för samtliga Dryflex®- och Mediprene®- kvalitéer producerade av ELASTO SWEDEN AB.

Utfärdare: P G Hellberg

Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti utan är endast utformad som en guide beträffande säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, återvinning, etc.
Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet.

2013-11-11